Samenwerkingspartners

No video selected.

Elk kind in de regio Gooi en Vechtstreek heeft recht op een goede start, gelijke kansen en alle zorg en aandacht die het verdient. Ouders en opvoeders hebben daarbij recht op informatie, advies en hulp. Het CJG maakt zich samen met de volgende convenantpartners sterk voor een kwalitatief goed aanbod van opgroei- en opvoedingsondersteuning in onze regio. 

Naast ondergenoemde partners werkt het CJG ook nauw samen met onderwijs, kinderopvang, huisartsen, particuliere (jeugd)hulpverleners en andere lokale en regionale aanbieders op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn.


Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek

Jeugd en Gezin biedt de zorg op het consultatiebureau en (in een aantal gemeenten) op het CJG. Je kunt hier terecht voor advies en ondersteuning bij de groei, ontwikkeling en opvoeding van je kind. Op het consultatiebureau worden alle kinderen in de leeftijd van 0 en 18 jaar regelmatig onderzocht. Zo kunnen eventuele ziekten, afwijkingen of problemen vroeg worden opgespoord om erger te voorkomen.

Website:         www.jggv.nl
E-mail: info@jggv.nl
Telefoon:  035-6926350

 

Versa Welzijn

Versa Welzijn helpt kinderen, ouders, verzorgers en hun omgeving bij opvoeden, ontwikkelen en opgroeien. Versa Welzijn participeert in het CJG en organiseert tal van kinder- en jongerenactiviteiten in wijkcentra en jongerencentra in de diverse gemeenten in de regio. Schoolmaatschappelijk werk biedt hulp aan jongeren, ouders en docenten. Versa Welzijn biedt peuterspeelzalen, peuterarrangementen en vroeg- en voorschoolse educatie. Daarnaast kun je bij Versa Welzijn terecht voor maatschappelijk werk.

Website:        www.versawelzijn.nl
E-mail: info@versawelzijn.nl
Telefoon: 035-6231100

 

Regionaal Bureau Leerlingzaken

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) houdt toezicht op naleving van de Leerplichtwet in de regio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast draagt RBL zorg voor de uitvoering van de ‘Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten’. De kerntaak van RBL is het voorkomen en bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten. 

Website:          www.rblgv.nl
E-mail: centraal@rblgv.nl
Telefoon: 035-6926620

 

MEE Utrecht, Gooi & Vecht

MEE biedt gratis informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking. MEE helpt bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd. MEE beantwoordt vragen, herkent zorgen, wijst de weg en helpt bij het vinden van oplossingen.

Website:          www.mee-ugv.nl
E-mail: info@mee-ugv.nl
Telefoon: 0900-6336363

 

Gemeenten Regio Gooi en Vechtstreek

Sinds 2015 hebben gemeenten nieuwe taken op het gebied van jeugd, werk, inkomen en zelfstandig wonen en leven. Elke gemeente heeft sindsdien een uitvoeringsdienst voor de toegang naar o.a. geïndiceerde (jeugd)zorg- en hulpverlening. In de Regio Gooi en Vechtstreek gaat het om de gemeentelijke toegangen van: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

 

Youké Sterke Jeugd

Youké Sterke Jeugd biedt gespecialiseerde hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. De hulp gaat uit van de hulpvraag en de eigen mogelijkheden die iedereen in zich heeft. Het gezin rondom het kind of de jongere wordt intensief betrokken bij de aanpak hiervan. Youké wil het kind/de jongere zo veel mogelijk in de thuissituatie helpen. Als dat niet kan, worden alternatieve hulpvormen aangeboden. Om effectieve hulp te kunnen verlenen, wordt samengewerkt met ketenpartners in bijvoorbeeld het onderwijs en de Geestelijke Gezondheidszorg. 

Website:  www.youke.nl
E-mail: info@youke.nl
Landelijk telefoon:  030 - 6936800

 

Fornhese Schapenkamp / GGZ Centraal

Fornhese (onderdeel GGZ Centraal) biedt medisch specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, in de vorm van diagnostiek en behandeling. De behandeling is gericht op het verminderen van de problemen én op het ondersteunen van de omgeving. De zorg wordt gegeven vanuit de locatie aan de Schapenkamp in Hilversum.

Website: www.ggzcentraal.nl
Telefoon: 035-6260350

 

RIBW Gooi & Vechtstreek

De Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (RIBW) biedt bescherming en begeleiding aan mensen met een psychisch of psychosociaal probleem. De begeleiding is praktisch van aard en richt zich op mensen die behoefte hebben aan herstel, ondersteuning en/of opvang. Bijvoorbeeld door te helpen met het beheer van financiën, huishouding, dagbesteding, werk of het onderhouden van sociale contacten. RIBW Gooi & Vechtstreek maakt onderdeel uit van Vivium Zorggroep.

Website:  www.ribwgooi.nl 
E-mail: info@ribwgooi.nl
Telefoon: 035-6993240


De Jeugd- & Gezinsbeschermers

De Jeugd- & Gezinsbeschermers staat voor de bescherming van kinderen in de knel en voor de versterking van de kwaliteiten van het gezin. Zij zetten zich ervoor in dat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Dat gebeurt zo mogelijk in een vrijwillig en zo nodig in een gedwongen kader. Als jeugdigen, ouders of derden naar hen doorverwezen worden, beoordelen zij de vraag en regelen dat er hulp of bescherming geboden wordt. Inclusief de nodige afstemming.
Adres:      Oude Torenstraat 1, 1211 BV Hilversum

Website:     www.dejeugdengezinsbeschermers.nl
E-mail: info@dejeugdengezinsbeschermers.nl
Telefoon: 088 – 777 80 00

 

Veilig Thuis

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) zijn in 2015 samengevoegd tot het meldpunt ‘Veilig Thuis’. Als je te maken krijgt met (vermoedens van) geweld in huiselijke kring, kun je voor advies of hulp altijd bij Veilig Thuis terecht. Veilig Thuis adviseert, ondersteunt, doet onderzoek en brengt hulpverlening op gang om de situatie voor alle betrokkenen veiliger te maken.

Website:        www.vooreenveiligthuis.nl
E-mail: veiligthuis@regiogv.nl  
Landelijk telefoon:  0800 – 2000

 

Save-team

De functies van Veilig Thuis worden in de gemeenten Weesp en Wijdemeren uitgevoerd door de Save-teams. Save staat voor: Samenwerken aan Veiligheid.

Website:          www.save-team.nl
E-mail:             info@save-team.nl